كل عناوين نوشته هاي ( آرشيو شده ) سينا

سينا
[ شناسنامه ]
يک نفس عميق ...... سه شنبه 90/9/1
هزاردستان وارد هفت سالگي شد ...... شنبه 90/7/2
حتي يک احساس کوچک!! ...... سه شنبه 90/5/11
مگه چند سال زنده ايم؟ ...... پنج شنبه 90/4/30
طعم تلخ سياست زدگي ...... دوشنبه 90/4/27
دولا شدن و سواري دادن! ...... چهارشنبه 90/3/18
چه بوديم چه شديم! ...... چهارشنبه 90/2/14
چون نود آيد چهل هم پيش ماست! ...... سه شنبه 90/1/30
غم زيباست! ...... سه شنبه 89/9/9
من شاعر نبوده ام! ...... سه شنبه 89/9/9
کارهاي مهم و غيرمهم ...... دوشنبه 89/9/1
خليج فارس ميخواهي؟ ...... دوشنبه 89/9/1
چه سخت چه آسون ...... دوشنبه 89/9/1
روز صدم ...... دوشنبه 89/9/1
آب! ...... دوشنبه 89/9/1
   1   2   3   4   5   >>   >
  ==>   ليست غير آرشيوي ها